Starten en groeien in de horeca: welke rechtsvorm kies je?

Auteur: David Bakker
Starten en groeien in de horeca: welke rechtsvorm kies je?

In de horeca zijn er verschillende rechtsvormen die gebruikt kunnen worden door ondernemers om hun bedrijven te structureren en te opereren. Iedere starter in de horeca moet een keuze maken. Een vof of bv zijn de twee meest gangbare keuzes. In dit artikel zetten we de voor- en nadelen van een bv en vof naast elkaar en bespreken we kort de andere vier vormen.

Besloten vennootschap (bv): Dit is een rechtspersoon waarbij het horecabedrijf wordt ondergebracht in een aparte juridische entiteit. De bv is verantwoordelijk voor de schulden van het bedrijf en de aansprakelijkheid van de eigenaren (aandeelhouders) is beperkt tot hun inbreng in het kapitaal van de bv.

De voordelen van een bv:

Beperkte aansprakelijkheid: In een bv is de aansprakelijkheid van de eigenaren (aandeelhouders) beperkt tot hun inbreng in het kapitaal van de bv. Dit betekent dat het persoonlijke vermogen van de aandeelhouders over het algemeen niet in gevaar komt bij eventuele schulden of juridische geschillen van de bv. Dit kan een belangrijk voordeel zijn voor ondernemers die hun persoonlijke vermogen willen beschermen.

Professionaliteit en geloofwaardigheid: Een bv wordt vaak gezien als een meer formele en professionele rechtsvorm, wat kan bijdragen aan de geloofwaardigheid van het horecabedrijf in de markt en bij zakelijke relaties, zoals klanten, leveranciers en investeerders.

Continuïteit en opvolging: Een bv kan makkelijker van eigenaar veranderen en biedt meer mogelijkheden voor continuïteit en opvolging, omdat de bv als rechtspersoon blijft bestaan, los van de eigenaren. Dit kan handig zijn als de ondernemer van plan is om het bedrijf op termijn over te dragen aan een opvolger of om investeerders aan te trekken.

Fiscale voordelen: Een bv kan bepaalde fiscale voordelen bieden, zoals de mogelijkheid om de winst te optimaliseren door gebruik te maken van verschillende fiscale regelingen en aftrekposten. Dit kan resulteren in een gunstigere belastingpositie voor het horecabedrijf en de eigenaren.

Flexibiliteit bij inkomstenverdeling: In een bv hebben de aandeelhouders de mogelijkheid om de inkomsten te verdelen in de vorm van salaris, dividend of andersoortige vergoedingen, wat meer flexibiliteit kan bieden bij het optimaliseren van de beloning van de eigenaren.

De nadelen van een bv:

Administratieve verplichtingen: bv’s hebben te maken met diverse administratieve verplichtingen, zoals het bijhouden van een gedegen financiële administratie, het opstellen van jaarrekeningen en het indienen van vennootschapsbelastingaangifte. Dit kan meer tijd, inspanning en kosten met zich meebrengen ten opzichte van andere rechtsvormen, zoals een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof).

Oprichtingskosten: Het oprichten van een BV brengt doorgaans hogere kosten met zich mee in vergelijking met andere rechtsvormen. Denk hierbij aan notariële kosten voor de oprichtingsakte en inschrijving bij de Kamer van Koophandel, en mogelijk ook kosten voor juridisch en fiscaal advies.

Striktere regels en voorschriften: bv’s zijn onderhevig aan striktere regels en voorschriften dan sommige andere rechtsvormen. Dit kan onder andere betrekking hebben op de statuten van de BV, de jaarrekeningverplichtingen, de publicatieplicht van financiële gegevens en het naleven van het vennootschapsrecht en het arbeidsrecht. Dit kan leiden tot meer complexiteit en juridische verplichtingen voor de ondernemer.

Beperktere flexibiliteit bij inkomstenverdeling: In een bv zijn er vaak minder mogelijkheden voor flexibele inkomstenverdeling dan bij andere rechtsvormen, zoals bijvoorbeeld een eenmanszaak. Dit kan betrekking hebben op de beloning van de eigenaren in de vorm van salaris, dividend en andere vergoedingen, wat beperkter kan zijn vanwege fiscale en wettelijke regels.

Verminderde privacy: bv’s zijn verplicht om jaarrekeningen en andere financiële gegevens openbaar te maken via de Kamer van Koophandel, wat kan leiden tot verminderde privacy met betrekking tot de financiële situatie en bedrijfsvoering van de bv.

De voordelen van een vof:

Een vennootschap onder firma (vof) is een rechtsvorm waarbij twee of meer personen samen een onderneming starten, zonder rechtspersoonlijkheid. Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het kiezen voor een vof als rechtsvorm voor een horecaonderneming.

Eenvoudige oprichting: Het oprichten van een vof is over het algemeen eenvoudiger en goedkoper dan het oprichten van een bv. Er zijn geen notariële kosten of uitgebreide oprichtingsprocedures vereist, waardoor de oprichtingskosten beperkt kunnen blijven.

Flexibiliteit in inkomstenverdeling: In een vof hebben de vennoten doorgaans meer flexibiliteit bij het verdelen van de inkomsten en winst van de onderneming. Dit kan worden vastgelegd in een vennootschapscontract, waardoor de vennoten onderling afspraken kunnen maken over de verdeling van winsten en verliezen op basis van hun inbreng, inspanningen en kapitaal.

Besloten karakter: In tegenstelling tot een bv, die verplicht is om financiële gegevens openbaar te maken via de Kamer van Koophandel, heeft een vof geen wettelijke verplichting tot het publiceren van financiële gegevens. Hierdoor kan de privacy van de ondernemers beter gewaarborgd blijven.

Snelle besluitvorming: In een vof kan de besluitvorming doorgaans sneller verlopen, omdat er minder formele procedures en besluitvormingsprocessen zijn dan bij een bv. Dit kan handig zijn bij het nemen van snelle beslissingen en het flexibel inspelen op veranderingen in de markt.

De nadelen van een vof:

Gezamenlijke aansprakelijkheid: Een vof heeft geen rechtspersoonlijkheid, wat betekent dat de vennoten gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden en verplichtingen van de onderneming. Dit betekent dat elke vennoot persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de volledige schuldenlast van de vof, inclusief de handelingen en verplichtingen van de andere vennoten. Dit kan financiële risico's met zich meebrengen, omdat de persoonlijke bezittingen van de vennoten in gevaar kunnen komen bij eventuele schulden of aansprakelijkheidsclaims.

Beperkte rechtspersoonlijkheid: In tegenstelling tot een bv heeft een vof geen rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat de vof zelfstandig geen juridische entiteit is en geen vermogen kan hebben of contracten kan sluiten. Alle vennoten zijn persoonlijk betrokken bij de onderneming en dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid.

Mogelijke conflicten tussen vennoten: Een vof wordt vaak gevormd door twee of meer vennoten die samenwerken. Omdat de vennoten gezamenlijk beslissingen nemen en gezamenlijk aansprakelijk zijn, kunnen er potentieel conflicten ontstaan over besluitvorming, inbreng van kapitaal, winstverdeling, arbeidsinspanning en andere zakelijke aangelegenheden. Dit kan leiden tot geschillen en spanningen tussen de vennoten, wat kan resulteren in verstoring van de bedrijfsvoering.

Beperkte continuïteit: Een vof heeft een beperkte continuïteit, omdat de rechtsvorm niet losstaat van de vennoten zelf. Bij het uittreden of overlijden van een vennoot kan de vof worden ontbonden, tenzij anders bepaald in het vennootschapscontract. Dit kan gevolgen hebben voor de voortzetting van de onderneming en de relaties met klanten, leveranciers en andere zakelijke partners.

Beperkte groeimogelijkheden: In vergelijking met een bv kan een vof beperktere mogelijkheden hebben om kapitaal aan te trekken voor groei en uitbreiding van de onderneming. Omdat een vof geen rechtspersoonlijkheid heeft, kan het aantrekken van investeerders of het uitgeven van aandelen complexer zijn. Dit kan de groeimogelijkheden van de onderneming beperken.

De andere vormen

Naamloze vennootschap (NV): Dit is een rechtsvorm die minder vaak voorkomt in de horeca en is vergelijkbaar met een bv, maar heeft meer complexe regels en is vaak geschikt voor grotere bedrijven met aandelen die openbaar verhandeld kunnen worden.

Coöperatie: Dit is een bijzondere rechtsvorm waarbij de leden, meestal horecaondernemers, gezamenlijk een bedrijf exploiteren en de winst verdelen op basis van hun inbreng in de coöperatie. De aansprakelijkheid van de leden kan beperkt of onbeperkt zijn, afhankelijk van de statuten van de coöperatie

Stichting: Hoewel stichtingen meestal worden geassocieerd met non-profitorganisaties, kunnen ze ook worden gebruikt als rechtsvorm voor horecabedrijven. Een stichting heeft geen leden of aandeelhouders, maar wordt bestuurd door een bestuur dat verantwoordelijk is voor het behalen van het doel van de stichting.

Eenmanszaak: Dit is de eenvoudigste vorm van een onderneming waarbij de ondernemer zelf verantwoordelijk is voor de volledige bedrijfsvoering en aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming. De ondernemer is dus persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden of juridische geschillen.

Dit artikel maakt onderdeel uit van de Themamaand Starten en groeien in de horeca. 

Overig nieuws